Štandardné (základné) služby

 

Práca s klientom a služby zákazníkom

•      Vypracovanie predpisov mesačných preddavkov na
plnenia spojené s užívaním bytov a NP

•      Rozúčtovanie skutočných nákladov pre jednotlivých
vlastníkov za plnenia spojené s užívaním bytov a NP
vždy v zákonnej lehote, v bytovom dome nasledovne:

a)    podľa nameraných hodnôt:

*      dodávku vody z verejných vodovodov,

*      dodávku ústredného kúrenia (PRVN, merač tepla),

*      dodávku teplej úžitkovej vody,

b)    v zmysle platných právnych predpisov:

*      dodávku tepla pre UK (v bytoch, kde nie sú namontované PRVN)

c)    podľa počtu osôb bývajúcich v byte (osobomesiace):

*      osvetlenie spoločných priestorov

*      výťahy

*      odvoz a likvidácia odpadu

•      Zasielanie preplatkov vlastníkom a vymáhanie nedoplatkov z ročného vyúčtovania

•      Zhotovenie prehľadov podľa požiadaviek zástupcov vlastníkov bytov a NP

•      Hospodárenie s majetkom vlastníkov bytov a NP s odbornou starostlivosťou v súlade s povinnosťami podľa zákona a podmienkami zmluvy o výkone správy

•      Zabezpečenie a podávanie reklamácií týkajúcich sa spoločných častí domu a zariadení

 

Práca s dodávateľmi služieb

Styk s dodávateľskými organizáciami, uzatváranie zmlúv pre zabezpečenie poskytovania týchto plnení spojených s užívaním bytov a NP:

•      dodávku tepla pre ústredné kúrenie a dodávku teplej úžitkovej vody

•      dodávku studenej vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových a zrážkových vôd verejnými kanalizáciami

•      dodávku elektrickej energie do spoločných častí a zariadení domu

•      odvoz a likvidácia domového odpadu a nadrozmerného odpadu v zmysle Všeobecne záväzných nariadení

•      dočisťovanie kontajnerového stojiska a okolia

•      zabezpečovanie deratizácie podľa Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

•      zabezpečenie letnej a zimnej údržby, prípadne upratovania spoločných priestorov

•      havarijná služba

•      prevádzka a údržba výťahov

•      povinné revízie výťahov, plynových a elektrických zariadení, požiarnej techniky, bleskozvodov, kotolní...

 

Technické zabezpečenie prevádzky objektu

•      vykonávanie kontrol a pravidelných obhliadok domu

•      vypracovanie ročného plánu údržby a opráv domu na príslušný kalendárny rok

•      výber zhotoviteľa v úzkej súčinnosti s vlastníkmi bytov z viacerých konkurenčných ponúk

•      odborný dohľad a kontrola vykonávanej fakturácie objednaných prác v dome z hľadiska formálnej a vecnej

 

Ekonomické služby

•      Vedenie kompletnej ekonomiky bytového domu na samostatnom účte

•      Vedenie účtu fondu údržby a opráv na samostatnom analytickom účte, alebo na samostatnom bankovom účte (podľa požiadaviek vlastníkov bytov)

•      Evidencie, účtovanie a sledovanie úhrad:

*      dodávateľských faktúr,

*      mesačných predpisov platieb a preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a NP

•      Vypracovávanie a zasielanie upomienok neplatičom a príprava podkladov pre právne konanie na vymáhanie nedoplatkov od neplatičov.

 

Právne služby

•      Kontrola dodržiavania uzatvorených nájomných zmlúv

•      Zabezpečenie súdnych podaní a podaní na príslušné administratívne orgány vo veciach týkajúcich sa správy domu

•      Zastupovanie vlastníkov pred orgánmi verejnej správy vo veciach týkajúcich sa správy

•      Príprava podkladov pre podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome, na uspokojenie pohľadávok podľa §15 zák. 182/1993 Z.z.

•      Príprava podkladov pre podanie návrhov na exekučné konanie v súvislosti s konaním podľa §15 zákona 182/1993 Z.z.

 

Nadštandardné (doplnkové) služby

 

•      Mediácia (mimosúdne riešenie sporov v oblasti medziľudských vzťahov)

•      Dobrovoľné dražby (ľudský spôsob, ako sa dá pomôcť neplatičom)

•      Právne služby

•      Realitná činnosť

•      Dátové siete a zabezpečovacie systémy

 

Rekonštrukcie a stavebnotechnické zhodnotenie objektu

•      Zatepľovanie

•      Rekonštrukcie a opravy

•      Realizácia kontajnerových stojísk

•      Budovanie zelene a plôch pre voľno časové aktivity

•      Poradenstvo v oblasti úverov a iných spôsobov financovania

 

Bonusy

 

•      Elektronická registrácia pre prístup na stránky domu – sledovanie platieb a iné informácie...

•      Finančné služby – práca s neplatičmi, pomoc ľuďom s nižšou finančnou gramotnosťou

•      Poradenstvo v technickej a technologickej oblasti – dôkladne zanalyzujeme všetky alternatívy a možnosti v spolupráci s vlastníkmi bytov a NP. Ponúkneme vám viacero možností riešení.

Naše služby

© PK, 20110309