Aktuálna legislatíva

1.4.2010 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 70/2010 o vlastníctve bytov a NP, z ktorej vám dávame do pozornosti tieto zmeny:

 

•      ukladá spoločenstvám rovnaké povinnosti ako správcom v súvislosti s ročným vyúčtovaním, správou o činnosti, správou o stave spoločných častí a zariadení domu (§ 7b).

•      zákon výslovne určuje, že „Majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; spoločenstvo je príslušné disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov.“ (§ 7b ods. 4)

•      novela dopĺňa zákon v oblasti zmeny správcu alebo zmeny formy správy tak, že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v mene vlastníkov alebo na základe ich rozhodnutí, prechádzajú na nového správcu alebo spoločenstvo (§ 8a).

•      ak si vlastníci do jedného roka, v prípade výpovede správy zo strany správcu, nenájdu nového správcu, vzniká spoločenstvo zo zákona. Pôvodný správca je povinný o vzniku spoločenstva písomne informovať všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zabezpečiť registráciu spoločenstva a určenie predsedu (§ 8a odsek 8).

•      novela zákona mení spôsob tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv (FPUaO) tým, že ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, bude sa pre účely FPUaO zarátavať do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % ich plôch (§ 10 ods. 1).

•      § 10 odsek 2 upresňuje čo tvorí príjmy FPUaO

•      § 11 ods. 3 stanovuje – „ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.“

•      novela upravuje spôsob písomného hlasovania o úveroch (za explicitných podmienok) a na druhej strane zakazuje písomné hlasovanie o Zmluve o výkone správy a Spoločenskej zmluve (§ 14 odsek 6)

•      § 21 odsek 3 – povinnosťou katastra je zapísať zákonné záložné právo aj bez rozhodnutia vlastníkov bytov.

 

Novelu si môžete stiahnuť zo stránky www.zbierka.sk.

 

 

Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 Z. z. umožňuje od roku 2010 rozpočítavať náklady na teplo a vykurovanie podľa § 7 ods. 1 v pomere 60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka. Ak sa vlastníci bytov a NP podľa osobitného predpisu dohodnú inak (zákon č 182/1993 Z z), potom rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa §7 sa neuplatňuje. V prípade, ak si vlastníci chcú stanoviť iný koeficient rozpočítavania, rozhoduje o tom nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome.

 

Vyhlášku si môžete stiahnuť zo stránky www.zbierka.sk.

© PK, 20110309