O nás

A DATO – správa bytov s.r.o.

 

Zameriavame sa na výkon správy bytov a nebytových priestorov. Svoju činnosť vykonávame v zmysle platných právnych predpisov tak, aby bol zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv Vás – našich klientov.

 

Zakladateľmi spoločnosti sú odborníci s minimálne 20 ročnou praxou v oblasti ekonomiky, správy nehnuteľností, finančníctva a stavebníctva. Sme držiteľmi osvedčení v oblastiach: „Manažér správy budov“ a „Systém manažérstva kvality“. Sme kvalifikovaní k vykonávaniu aktivít súvisiacich so zavedením, udržiavaním a zdokonaľovaním manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009.

 

V praxi to znamená, že uprednostňujeme a hájime záujmy vlastníkov a odbremeňujeme ich od všetkých starostí, ktoré vyplývajú z manažmentu prevádzkových procesov v dome. Prioritou našej spoločnosti je zabezpečiť na základe prieskumu situácie a stavu bytových domov všetky procesy prevádzky a údržby vrátane opráv, a zásahom v pravý čas tak predchádzať veľkým a finančne náročným opravám.

Našim cieľom je, aby sa ceny na prevádzkové náklady za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov a náklady na energie udržali na čo najnižšej úrovni, a to zavádzaním facility managementu do praxe. Zároveň garantujeme, že ceny subdodávateľov vstupujúce do nákladov vlastníka sú bez ďalších prirážok, čo umožňuje efektívny výber a zmluvnú spoluprácu so širokým okruhom partnerov.

Vážení vlastníci, ponúkame Vám prehľadné spravovanie Vášho majetku a kvalitný servis. Napriek rozsiahlej konkurencii veríme, že náš odlišný a citlivý prístup k Vám Vás zaujme.

Vopred sa tešíme na budúcu dlhodobú spoluprácu podporenú vzájomnou dôverou.

 

tím A DATO sb – od dnes sme s Vami...

© PK, 20110309

Myšlienka mesiaca

Život je jeden z najťažších...
Je priliš vážny na to aby sme ho nebrali s 
humorom.